Email

Aanmeldingsformulier leerling op het Driestar College

Geachte ouder/verzorger,

Fijn dat u uw kind aanmeldt bij het Driestar College. Hieronder treft u ons aanmeldformulier. Wij vragen u vriendelijk dit formulier zo volledig mogelijk in te vullen. Met het invullen bent u ongeveer 30 minuten bezig. Het is niet mogelijk ingevulde gegevens tussentijds op te slaan om op een ander moment verder te gaan met invullen. Nadat u alles hebt ingevuld verstuurt u vervolgens het formulier met de knop 'Aanmelding versturen'. Deze knop vindt u onderaan het formulier.

Wij vinden het belangrijk om zorgvuldig om te gaan met de persoonsgegevens van u en van uw kind. We willen deze gegevens goed beveiligen. Nadat u de aanmelding hebt ingestuurd ontvangt u van onze leerlingenadministratie een e-mailbericht. Daarin vindt u de inloggegevens die nodig zijn om het formulier te ondertekenen. De inloggegevens zijn dus nodig voor een rechtsgeldige handtekening. Het is mogelijk dat u dit e-mailbericht pas na enkele werkdagen ontvangt.

Indien u al eerder een kind hebt aangemeld via deze website en u nog in het bezit bent van de inloggegevens, dan kunt u nu ook eerst inloggen.

Namens bestuur en directie,

Leerlingenadministratie

Vul het formulier zo volledig mogelijk in.

Gegevens leerling

Contactgegevens leerling

School van herkomst

Indien niet van de basisschool geef dan aan van welke opleiding:

U kunt het Brin nummer opzoeken door op het knopje met de drie puntjes achter 'Brin nummer' te klikken. Vervolgens kunt u de school opzoeken via de plaats waar de school gevestigd is of via de naam van de school.

De naam van de school hoeft u alleen in te vullen als u het Brin nummer niet hebt kunnen vinden.

Advies basisschool

U geeft hieronder aan welke onderwijssoort de basisschool u heeft geadviseerd. Meerdere antwoorden zijn mogelijk. Bij dubbel advies wordt ingeschreven op het laagste niveau.

Aanmelding voor opleiding

U geeft hieronder aan voor welk onderwijs u uw kind aanmeldt op de hierboven ingevulde vestiging:

In geval van aanmelding voor leerjaar 3 of 4 van het vmbo, vult u ook het profiel in:

Wenst in verband met heen en weer reizen geplaatst te worden bij leerlingen uit:

(alleen voor brugklasleerlingen en indien haalbaar)

Specifieke ondersteuningsbehoefte

Geef aan of er voor uw kind sprake is van specifieke ondersteuningsbehoefte. Indien dat het geval is geef dan, met behulp van de schuifjes aan welke ondersteuning van toepassing is of geef een toelichting bij extra ondersteuning of overige behoefte.

In geval van specifieke ondersteuningsbehoefte, zoals dyslexie, dyscalculie of een diagnose dient u de diagnostische verklaringen mee te sturen als bijlage.

Hier kunt u de voor de specifieke ondersteuningsbehoefte relevante bijlagen toevoegen:

Medische bijzonderheden

Zijn er lichamelijke en/of psychische problemen (ziekten) die de school moet weten om goed om te kunnen gaan met uw kind?

Als uw kind wordt aangemeld voor leerwegondersteuning (lwo), praktijkonderwijs (PrO), trajectgroepen of een andere specifieke ondersteuningsbehoefte heeft, dan vragen wij uw toestemming om zo nodig contact te leggen met hulpverlenende instanties. Wilt u, met het ondertekenen van het aanmeldingsformulier, deze toestemming geven?

Gegevens aanmeldende ouder/verzorger

Het invullen van de Postcode + huisnummer is verplicht!

Tweede ouder

Gezinssituatie

Hoeveelste kind is dit dat ingeschreven wordt bij het Driestar College?

Contactgegevens van een tweede verzorger of eventuele bijzonderheden van het gezin die u voor de school van belang acht:

Kerkelijke gezindte

Grondslagverklaring

De grondslag van het Driestar College is Gods Woord en de daarop gefundeerde Drie Formulieren van Enigheid. Onderschrijft u deze grondslag?

Toestemmingen

Verder geeft u bij het ondertekenen van het aanmeldingsformulier ook toestemming voor:

  • het deelnemen van uw kind aan excursies die een integraal onderdeel van het onderwijsprogramma vormen;
  • het publiceren van de examenuitslag van uw kind;
  • het gebruik van de persoonsgegevens overeenkomstig ons privacyregelement.

U geeft toestemming voor het verwerken van persoonsgegevens van u en uw kind. De toestemming is nodig op grond van artikel 6, lid 1a van de AVG. Voor informatie verwijzen wij u naar onze privacyverklaring.

U geeft toestemming voor het bekendmaken van informatie over de organisatie en activiteiten van de school. Het gaat hierbij om de volgende persoonsgegevens: naam, voornaam, opleiding, leerjaar, foto's en filmpjes. Op onze school laten wij onder andere met foto's en filmpjes zien waarmee we bezig zijn. Tijdens verschillende gelegenheden worden opnames gemaakt, bijvoorbeeld tijdens activiteiten, excursies en lessen. Ook uw kind kan op deze foto's te zien zijn. Natuurlijk gaan we hier zorgvuldig mee om. We plaatsen geen foto's waardoor leerlingen schade kunnen ondervinden.

U geeft toestemming voor het aanbieden van diensten door de schoolfotograaf. Het betreft het delen van de naam, voornaam, telefoonnummer, adres, postcode en woonplaats. Er worden pas- en klassenfoto's gemaakt. De school gebruikt de foto's voor intern schoolgebruik overeenkomstig het register van verwerkingsactiviteiten. Indien u geen toestemming verleent voor het gebruik van de foto, dan zal de school zelf een foto maken van uw kind, zodat zij beschikt over een recente foto, die de school kan gebruiken voor het verstrekken van een leerlingpas en het registreren van uw kind in het digitale leerlingvolgsysteem dat gebruikt wordt om uw kind te identificeren. Hiervoor heeft de school een gerechtvaardigd belang, namelijk enerzijds de beveiliging van en toezicht op personen, die zijn toevertrouwd aan de zorg van de school en anderzijds de mogelijkheid tot identificatie van uw kind in het kader van onderwijsdoeleinden en de begeleiding van uw kind.

U geeft toestemming voor het opnemen van persoonsgegevens van uw kind op een klassenlijst, telefoonlijst en/of deelnemerslijst. Het betreft naam, voornaam, telefoonnummer, geboortedatum, adres, postcode en/of woonplaats. Een klassenlijst en telefoonlijst worden aan klasgenoten verstrekt, bijvoorbeeld voor het opzetten van een telefoonboom oftewel een telefoonketen van de klas. Bij excursies, werkweken en dergelijke activiteiten moeten wij regelmatig een deelnemerslijst verstrekken aan de vervoersmaatschappij of aan het verblijf- of bezoekadres. Op deze lijsten beperken wij de vermelde persoonsgegevens tot het minimum dat noodzakelijk is voor een doelmatige lijst.

De school maakt gebruik van de Overstapservice Onderwijs ("OSO"). Door gebruik te maken van deze dienst kunnen wij veilig, juist en betrouwbaar het dossier overdragen met de gegevens van de leerling ten behoeve van het behoud van de doorlopende leerlijn van de leerling bij de overstap naar een nieuwe school en/of ten behoeve van de aanvraag bij het samenwerkingsverband passend onderwijs voor de begeleiding van de leerling.

Bij al bovenstaande toestemmingen hebben we standaard alles op 'toestemmen' gezet. Als u een bepaalde toestemming niet wilt geven klik dan de betreffende knop naar links.

Klik op 'Aanmelding insturen' om de inschrijving in te sturen: